Разрушаване

промишлени и битови сгради и съоръжения

Ние вярваме, че прогресът на човечеството се основава на тъй нареченото „креативно рарушение”, модел на развитие, при който остарялото се разрушава за да отстъпи място на новото, по-доброто в икономично и ефективно отношение.

В строенето на сгради и постройки в последните години настъпиха съществени промени, както в технологията, така и в материалите, които се използват – което прави сградите по-евтини, по-добре шумо и влаго изолирани и с по-добра енергийна ефективност.

В България съществуват много стари битови и промишлени постройки, които поради техническото си състояние и амортизация са станали непригодни за по нататъчно използване. В много случаи те са и опасни за пребиваващите във и в близост до тях хора.

Феролекс извършва услуги по разрушаване на такива сгради, когато те са станали опасни по преценка на техния собственик, или когато се налага да се разчисти терен за изграждане на ново строителство или нов инвестиционен проект. Работим с най-съвременна технология за разрушаване на всякакви видове сгради и части от сгради.

За целта, в зависимост от условията използваме различни взривни или безвзривни способи. Наша грижа е и уреждане на всички административно-правни въпроси, касаещи самото събаряне, издаването на документ на собственика на съборената постройка и отписването и от общинските и данъчни регистри.

Съчетаването на изключителен професионализъм със стриктно спазване на нормативната уредба за тази дейност и контрола по охрана на труда ни прави ценен партньор за хората с нови идеи – тези, които гледат напред в бъдещето.