За клиента

Правила и разрешителни за работа

Правила за клиента:

 Всяко едно предаване и приемане на отпадъците се удостоверява надлежно с попълване, подписване и подпечатване от представители на Възложителя и на Изпълнителя на Приемо-предавателен протокол и кантарна бележка от измерване на автовезна на Изпълнителя, които удостоверяват точното количество предадени и приети отпадъци.

 Възложителят се задължава да предостави писмено на Изпълнителя достоверна информация (доклад за охарактеризиране на отпадъка и становище по доклада на РИОСВ) относно произхода, вида и количеството на отпадъците, подлежащи на третиране в съответствие с Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклиране строителни материали.

 Възложителят се задължава да попълни Заявка за предаване на отпадъците, техният вид и ориентировъчни количества, която представя на Изпълнителя в деня на извозване на отпадъците до площадката за третиране.

 Възложителят се задължава да осигури лице, което да предаде отпадъците, да присъства на тегленето и да подпише документите, издавани от Изпълнителя.

 Възложителят се задължава да приеме обратно отпадъците, за които е налице несъответствие между предоставената в Раздел ІІ, т. 3 информация за вида и произхода на отпадъците.

Изпълнителят има право да откаже приемането на отпадъците за които е налице несъответствие между предоставената информация за вида и произхода на отпадъците, когато:
-съдържа запалими, опасни или други отпадъци, подлежащи на специален режим на обслужване;

Информация от клиент за сключване на Договор с нас

  1. Данни за обекта
  2. Вида и произхода на отпадъците
  3. План за управление на строителните отпадъци / ПУСО/
  4. Прогнозни количества месечно/годишно